อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับสากลพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รวบรวมกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและครบวงจร สร้างสรรค์นวัตกรรมให้เชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อันเป็นวิสัยทัศน์หลักของสถานที่แห่งนี้

วันนี้เราจึงขอพาคุณไปสัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันที่ “อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร” ค่ายพระรามหก จังหวัดเพชรบุรี จากความตั้งใจที่จะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงเกิดเป็นอุทยานนานาชาติแห่งการเรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมีชีวิตนี้ขึ้น

ที่นี่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ทีทั้งส่วนของพิพิธภัณฑ์นิทรรศการ และห้องเรียนธรรมชาติของจริงให้ได้สัมผัส ตัวนิทรรศการจะตั้งอยู่ในอาคารอนุรักษ์พลังงาน จากที่สังเกตดูทุกอย่างจะถูกจัดทำขึ้นโดยยึดหลักอนุรักษ์พลังงานให้มากที่สุด แม้แต่ตัวอาคารก็ยังถูกออกแบบให้ประหยัดพลังงาน ซึ่งภายในอาคารใหญ่หลังนี้ถูกแปลงโฉมให้เป็นศูนย์เรียนรู้จัดแสดงนิทรรศการต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โครงการในพระราชดำริ พลังงานทดแทน พลังงานสะอาด การประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีนวัตกรรมเกี่ยวกับพลังงาน วิกฤตพลังงานและวิกฤตโลกร้อน รวมถึงจุดสาธิตการใช้พลังงานสะอาดรอบๆ ตัวอาคาร อย่างพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานคลื่น และพลังงานชีวมวล

กิจกรรมที่สามารถทำได้ :

ศึกษาดูงาน

เยี่ยมชมและศึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อนิทรรศการ แหล่งเรียนรู้และชมการสาธิต (ระยะเวลา 1 วัน) ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน กิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักสูตรที่จัดทำขึ้น เช่น ความรู้ด้านวิชาการ กิจกรรมสันทนาการและลงมือปฏิบัติ (ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน)กิจกรรมสัมมนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน โดยการดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับรางวัล Green Meeting (การจัดประชุมสีเขียว) จากสถาบัน สิ่งแวดล้อมไทย

CSR

ปลูกป่าชายเลน ปลูกป่าบก/ป่าชายหาด ปล่อย พันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมคืนโอกาสสู่สังคม

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ :

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรตั้งอยู่ภายในค่ายพระรามหก ติดถนนเพชรเกษม (เข้าทางเดียวกับพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน) สำหรับหมู่คณะที่สนใจเข้าชม สามารถติดต่อล่วงหน้าได้ที่ มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริธร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โทร. 032-508396, 032-508352